Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
Publicaties van Cees Kroon (na voorafgaand overleg) in te zien in het Museum. 1. De Batavier. Populair wetenschappelijk maandblad betreffende de historie van Rijnland. Red.: M. C.        Schouten en C. Kroon. Jrg. 1-3 (Leiden, 1964-1966). - Alles wat verscheen. 2. Bibliografie van Rijnlandse plaatsbeschrijving (uitge-zonderd Leiden). Hazerswoude, 1967. 3. Bibliografie van de werken over de adellijke huizen te Koudekerk aan den Rijn. Leiden, 1969. 4. Hazerswoude vroeger. Hazerswoude, 1969. 5. Bibliografie van de werken over Hazerswoude. Leiden/Hazerswoude, 1969. 6. Bericht van de Oudheidkamer Hazerswoude, 1970-1976. Zeventien afleveringen. - Alles wat verscheen. 7. Oud-Hazerswoude. Verzameling C.Kroon.     Hazerswoude, 1972. 8. Adrianus Blom en de moord op Maria van Velzen. Leiden, 1973. 9. Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren. Zaltbommel, 1973. 10. Bibliografie van Woubrugge, Hoogmade en Jacobs-woude. Hazerswoude, 1973. 11. Hazerswoude in kaart. Leiden, 1974. 12. Bibliografie van Rijnlandse kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen. Leiden, 1974. 13. Bibliografie van de werken over Zoeterwoude. Leiden, 1974. 14. Bibliografie van de werken over Koudekerk aan den Rijn. Leiden, 1975. 15. Oudheidkamer Hazerswoude. Gedenkboekje. Hazers-woude, 1975. 16. Bibliografie van Leiden en omgeving. Vrezameling C. Kroon. Hazerswoude, 1976. 17. Molens van Hazerswoude. Met historische bijdragen van A. Bicker Caarten. Hazerswoude, 1977. 18. Hazerswoude zoals het was van 1890 tot 1930. Ha-zerswoude, 1978. 19. Bibliografie van Woubrugge, Hoogmade en Jacobs-woude. Met medewerking van H. van der Wereld. Ha-zerswoude/Alphen aan den Rijn, 1978. 20. Bibliografie van Alphen aan den Rijn, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam. Hazerswoude, 1979. 21. Van Hazerswouderwech tot Gemeneweg. Hazerswoude, 1980. 22. Uit de geschiedenis van Hazerswoude. Alphen aan den Rijn, 1981. 23. Hazerswoude 700. Hazerswoude, 198 1. 24. Bibliografie van Rijnlandse molens. Hazerswoude, 1981. 25. Molenkalender Hazerswoude. Uitgegeven in 1981. 26. Verjaardagskalender Nederlandse hervormde kerk in Ha-zerswoude. Hazerswoude, 1981. 27. Hazerswoude in boeken en op prenten. Tentoonstel-lingscatalogus van de Oudheidkamer van Hazerswoude ter gelegenheid van het bezoek van mr. M. Vrolijk, commissaris der koningin in de provincie Zuid-Hol-land, op 16 maart 1981. Hazerswoude, 1981. 28. Keure en ordre op de brandschouwerye onder Hazers-woude. 1721. Met inleiding en woordverklaring door C. Kroon. Hazerswoude, 1981. 29. Bibliografie van Rijnland en direct aangrenzend gebied. Verzameling C. Kroon. Tweede uitgebreide druk. Hazerswoude, 1982. 30. De Grote of Nederlandse hervormde kerk te Hazers-woude. Hazerswoude, 1982. 31. Burgemeesters van Hazerswoude 1813-1983. Hazers-woude, 1983. 32. Bibliografie van Hazerswoude. Hazerswoude, 1983. 33. Keuren ende ordonnantien soo op het luyden van de klocken over dooden en het begraven derselver als oock andersints in de Heerlijkheyt van Hazerswoude. Herdruk van de uitgave verschenen in 's-Gravenhage, By Jacobus en Paulus Scheltus, ordinaris Druckers van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Frieslandt. Anno 1702. Hazerswoude, By C. Kroon,1983. 34. Wat anderen over Hazerswoude schreven. Hazerswou-de,1983. 35. Geschiedenis van de R.K. Koninklijke Toneel-, Mu-ziek- en Zangvereniging „Onder Ons" te Hazerswoude. Hazerswoude, 1983. 36. Terugblik op Hazerswoude. Dl. 1. Alphen aan den Rijn, 1984. 37. Inventaris van het archief van de R.K. Koninklijke Toneel-, Muziek- en Zangvereniging „Onder Ons" te Hazerswoude. Hazerswoude, 1984. 38. Bibliografie van Boskoop. Hazerswoude, 1984. 39. Kroniek van de toren van de Nederlandse hervormde kerk te Hazerswoude. Hazerswoude, 1985. 40. Aankondigingen van verkopingen en verhuringen van huizen, buitenplaatsen, boederijen, landerijen, winkels et cetera in Rijnland. Verzameld uit de Opregte Haar-lemsche Courant van 1815, 1818 en 1828. Hazers-woude, 1985. Twee dln. 41. Hazerswoude tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Hazerswoude, 1985. 42. De restauratie van de Nederlandse hervormde kerk te Hazerswoude. Hazerswoude, 1986. 43. Burgemeester Cornelis van der Vlies 1805-1883. Ha-zerswoude, 1986. 44. Brand meester! Geschiedenis van de Hazerswoudse brandweer. Hazerswoude, 1986. 45. De benoeming van een onderwijzer te Hazerswoude in 1896. Hazerswoude, 1986. 46. Staat van de bewoners van het Wees- en Armhuis van Hazerswoude 1831-1854. Hazerswoude, 1986. 47. Terugblik op Hazerswoude. DI. 2. Alphen aan den Rijn, 1987. 48. Bibliografie van Alphen aan den Rijn, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam. Tweede uitgebreide druk. Hazerswoude, 1987. 49. Bibliografie van Koudekerk aan den Rijn. Tweede uit-gebreide druk. Hazerswoude, 1987. 50. Bibliografie van Rijnland en direct aangrenzend gebied. Tweede uitgebreide druk. Verzameling C. Kroon. Ha-zerswoude, 1987. 51. Catalogus van de bibliotheek over Hazerswoude. Ver-zameling C. Kroon. Hazerswoude, 1987. 52. Bibliografie van Benthuizen. Hazerswoude, 1988. 53. Bibliografie van Alphen aan den Rijn, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam. Derde uitgebreide druk. Hazerswoude, 1989. 54. Bijgezette personen in de grafkelder van de familie Kalkoven en Piek op de begraafplaats naast de Ouds-hoornse kerk te Alphen aan den Rijn. Alphen aan den Rijn, 1989. 55. De vaarweg Rotterdam-Amsterdam. Hazerswoude, 1990. 56. Nieuwenburg. Krankzinnigengesticht en kostschool. Hazerswoude, 1990. 57. De Hoge Heerlijkheid Hoogeveen in Rijnland. Hazers-woude, 1990. 58. Korenmolen „Nieuw Leven". Hazerswoude, 1990. 59. Bibliografie van Boskoop. Tweede uitgebreide druk. Hazerswoude, 1990. 60. Handvesten en privileges van Hazerswoude. Hazers-woude, 1990. 61. Hazerswoude allerlei. Sprokkels uit haar historie. Dl. 1. Hazerswoude, 1991. 62. Hazerswoude allerlei. Sprokkels uit haar historie. Dl. 2. Hazerswoude, 1991. 63. Hazerswoude allerlei. Sprokkels uit haar historie. Dl. 3. Hazerswoude, 1991. 64. Hazerswoude allerlei. Sprokkels uit haar historie. Dl. 4. Hazerswoude, 1991. 65. Hazerswoude allerlei. Sprokkels uit har historie. Dl. 5. Hazerswoude, 1991. 66. Bibliografie van Benthuizen. Tweede uitgebreide druk. Hazerswoude, 1991. 67. Bibliografie van Leidse uitgevers, boekdrukkers, boek-verkopers, bibliotheken en boekverzamelaars. Hazers-woude, 1991. 68. Catalogus van de bibliotheek over Hazerswoude. Ver-zameling C. Kroon. Hazerswoude, 1991. 69. De Koudekerkse brug. Geschiedenis van de oeverver-binding Koudekerk-Hazerswoude. Hazerswoude, 1992. 70. De Nederlandse hervormde kerk in Hazerswoude 1292-1992. Hazerswoude, 1992. (Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van het gerestaureerde kerkgebouw op vrijdag 10 april 1992). 71. Bibliografie van Koudekerk aan den Rijn. Derde uit-gebreide druk. Hazerswoude, 1992. 72. Regt; J. W. (-). Hoge Heerlijkheid en Gemeente van Koudekerk. Oorspronkelijk uitgegeven omstreeks 1855; opnieuw uitgegeven in 1975 (herdrukt in 1992) met een inleiding door C. Kroon. 73. Hazerswoude allerlei. Sprokkels uit haar historie. Dl. 6. Hazerswoude, 1992. 74. Negen Rijnlandse kerken. Benthuizen, Zoeterwoude, Hazerswoude, Koudekerk. Uitgegeven ter gelegenheid van Open Monumentendag, 12 september 1992. (On-der redactie van C. Kroon). 75. Hazerswoude in kaart. Hazerswoude, 1992. 76. Bibliografie van Leiden. Verzameling C. Kroon. Ha-zerswoude, 1992. 77. Bibliografie van Alphen aan den Rijn, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam. Vierde uitgebreide druk. Hazerswoude, 1992. 78. Bibliografie van Leidens beleg en ontzet. Hazerswoude, 1993. 79. Bibliografie van C. Kroon. Hazerswoude, 1993. 80. De „Stenenmolen" of molen „Rembrandt". De ge-schiedenis van een eeuwenoud maalbedrijf. Hazerswou-de, 1993. 81. Bibliografie van kastelen, ridderhofsteden en buiten- plaatsen in Rijnland. Hazerswoude, 1993. 82. Bibliografie van de buskruitramp in Leiden op 12 ja-nuari 1807. Hazerswoude, 1993; 24. blz. 83. Bibliografie van Woubrugge, Hoogmade en Jacobs-woude. Leiden, 1993; 59 blz. 84. Bibliografie van Leimuiden en Rijnsaterwoude. Hazerswoude, 1993; 30 blz. 85. Het mysterie Holtlant. Hazerswoude, 1994. 86. Bibliografie van Leidse uitgevers, boekdrukkers, boekverkopers, bibliotheken en boekverzamelaars. Tweede uitgebreide druk. Hazerswoude, 1994. 87. Bibliografie van het Wilhelmus. Hazerswoude, 1994. 88. Bibliografie van Koudekerk aan den Rijn. Vierde veel vermeerderde druk. Hazerswoude, 1995. 89. Molenbibliografie Hazerswoude. Hazerswoude, 1996. 90. Molenbibliografie Rijnland. Hazerswoude, 1996. 91. Bibliografie van Leidse uitgevers, boekdrukkers, boek-verkopers, bibliotheken, leesgezelschappen en boekverzamelaars. Derde uitgebreide druk. Hazerswoude,1996. 92. Bibliografie van Alphen aan den Rijn, Oudshoorn,Aarlanderveen en Zwammerdam. Vijfde uitgebreidedruk. Hazerswoude, 1996. 93. Bibliografie van Benthuizen. Derde uitgebreide druk. Hazerswoude, 1996. Lijst nog aan te vullen met publicaties van na 1996